سوالات متداول

1تعداد مسافرین چند نفر است؟

سه شب و چهار روز اقامت در هتل با صبحانه .بیمه .یک گشت خرید بدون ناهار لیدر محلی.اتوبوس تخت شو 25نفره ترانسفررفت و برگشت

2تعداد مسافرین چند نفر است؟

سه شب و چهار روز اقامت در هتل با صبحانه .بیمه .یک گشت خرید بدون ناهار لیدر محلی.اتوبوس تخت شو 25نفره ترانسفررفت و برگشت